កម្មវីធី “ការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ឱកាសការងារក្នុងវិស័យធនាគារ”

To fresh graduates and current Y4 students: តើអ្នកទើបតែរៀនចប់ ហើយកំពុងស្វែងរកឱកាសការងារនៅក្នុងវិស័យធនាគារមែនទេ? ចូលរួមកម្មវីធី “ការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ឱកាសការងារក្នុងវិស័យធនាគារ” របស់ធនាគារ ជេ ត្រាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ដើម្បីស្វែងយល់អំពីឱកាសការងារ ក៏ដូចជាគន្លឹះផ្សេងៗ ដើម្បីក្លាយជាបេក្ខជនលេចធ្លោក្នុងការសម្ភាសន៍ការងារក្នុងបរិបទកូវីដ ១៩ នេះ។ ថ្ងៃទី ១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ពីម៉ោង ១:៣០ រសៀល ដល់ម៉ោង ៣:៣០រសៀល តាមរយ: Microsoft TEAMS Webinar។ ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះតាមរយៈ៖ https://bit.ly/3CyObbl កម្មវីធីនេះក៏ចូលរួមរៀបចំដោយសាលា CamEd Business School និងវិទ្យស្ថានភាសាបរទេស (IFL)។

កម្មវីធី “ការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ឱកាសការងារក្នុងវិស័យធនាគារ” Read More »