វគ្គសិក្សាថ្មីសម្រាប់កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេស AEP ចាប់ផ្តើមទៀតហើយ!

វគ្គសិក្សាថ្មីសម្រាប់កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេស AEP ចាប់ផ្តើមទៀតហើយ!
(ចាប់ពី ២៣ កក្កដា ដល់ ២៧ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២)

• សម្រាប់សិស្សថ្មី ចុះឈ្មោះធ្វើតេស្តចូលរៀនតាមរយៈតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម (Placement test registration link): https://tinyurl.com/JulyIntake2022 ឫស្គេន QR Code ដែលមាននៅលើ រូបភាពខាងក្រោម។

• ការធ្វើតេស្តចូលរៀន តម្រូវឲ្យសិស្សមកប្រឡងផ្ទាល់នៅសាលា(IFL, Building E, First Floor, Room 1.4)

• សិស្សអាចជ្រើសរើសមកសិក្សានៅសាលាផ្ទាល់ ឫតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ។

ការប្រឡងធ្វើតេស្តយកកម្រិត (Placement Test)៖
– លើកទី៥៖ នៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២
– លើកទី៦៖ នៅថ្ងៃព្រហស្បតតិ៍ ទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២
– លើកទី៧៖ នៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២
– លើកទី៨៖ នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ (តេស្តអនឡាញ សម្រាប់អ្នករៀនអនឡាញ)
– លើកទី៩៖ នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២
– លើកទី១០៖ នៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២
– លើកទី១១៖ នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ (តេស្តអនឡាញ សម្រាប់អ្នករៀនអនឡាញ)

សូមទាក់ទងមកលេខ 012 706 503 ឫតេឡេក្រាម 012 693 876។